Nacionalinis prekių ženklas – Lietuvos firmos įvaizdis

Nacionalinis prekių ženklas – Lietuvos firmos įvaizdis

Pirmieji nacionaliniai prekių ženklai Lietuvoje buvo įregistruoti 1923 metais. Jau tuomet verslininkai suprato, kad viena sėkmingo verslo sudedamųjų dalių yra reklama, kurios pagrindą sudaro originalus produkto ar paslaugos pavadinimas – prekių ženklas.

Mūsų šalyje prekių ženklai registruojami pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą (Žin. 2000, Nr. 92-2844, yra papildymų ir keitimų), paduodant paraiškas Valstybiniam patentų biurui pagal Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004-04-30 įsakymu Nr. 3R-37 patvirtintą dokumentą „Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004“.

Vienam ženklui registruoti yra paduodama viena paraiška, nurodant prekių ir paslaugų klases, kuriose prašoma įregistruoti pasirinktą prekių ženklą. Paduodant paraišką registracijai, sumokamas valstybinis mokestis, registruojant daugiau nei vienoje prekių ir paslaugų klasėje, už kiekvieną jų mokamas papildomas mokestis.

Prekių ženklai gali būti:

 • žodiniai, skelbiami standartiniu šriftu;
 • grafiniai, vaizdiniai ar spalviniai, kai registruojamas tik piešinys ar grafinis elementas, ar spalvų derinys;
 • kombinuoti, kuriuose derinami tiek žodiniai, tiek vaizdiniai kompoziciniai akcentai;
 • įstatymas numato galimybę registruoti muzikinius prekių ženklus, pateikiant muzikiniais simboliais užrašytą registruojamą melodiją;
 • yra galimybė įregistruoti ir kvapą kaip prekių ženklą, bet tokiai paraiškai keliami specifiniai reikalavimai.

Prekių ženklo registracija patvirtinama Valstybinio patentų biuro išduotu prekių ženklo registracijos liudijimu. Prekių ženklo savininkui išimtinės teisės suteikiamos tokiam prekių ženklo vaizdui, koks įklijuotas liudijime, ir tik toms prekėms ir paslaugoms, kurios jame nurodytos.

Pradinis prekių ženklo galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo registracijai dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas visoms ar daliai liudijime nurodytų prekių ir paslaugų kitiems 10 metų, paduodant prašymą ir sumokant įstatyme numatytą mokestį.

Padavus paraišką prekių ženklo registracijai, jai suteikiamas numeris ir padavimo data, nuo kurios žymuo įgyja laikiną apsaugą, todėl pareiškėjas gali prie ženklo dėti nuorodą TM, informuojančią, kad atliekama šio ženklo teisinė registracija. Gavus registracijos liudijimą, prekių ženklą galima žymėti simboliu (R) (R-apskritime), informuojančiu, kad žymuo yra registruotas prekių ženklas.

Patentų biuro ekspertas maždaug po metų nuo paraiškos padavimo dienos atliks jos ekspertizę – patikrins, ar registruojamas žymuo gali sudaryti ženklą (sudarytas iš žodžių, raidžių, skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų, spalvų ar jų derinių) ir ar jis atitinka absoliučius reikalavimus, keliamus prekių ženklams.

Pagal absoliučius reikalavimus prekių ženklas neregistruojamas, jei:

 • jis neturi skiriamojo požymio;
 • dabartinėje kalboje ar veikloje yra tapęs bendriniu;
 • žymi tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį;
 • gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;
 • prieštarauja moralei, viešajai tvarkai, žmoniškumo principams;
 • yra didelės vertės, ypač religinis simbolis ir t. t.

Patentų biuro ekspertas netikrina prekių ženklo naujumo, t. y. nežiūri, ar nėra nuo anksčiau galiojančių prekių ženklų ar paraiškų. Jei ekspertas nusprendžia ženklą įregistruoti, sumokėjus mokestį už prekių ženklo paskelbimą, liudijimo išdavimą ir 10 metų galiojimą, jis paskelbiamas oficialiame patentų biuro biuletenyje. Per tris mėnesius nuo paskelbimo suinteresuoti asmenys gali paduoti motyvuotus protestus patentų biuro apeliaciniam skyriui dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia. Išnagrinėjęs protestą, apeliacinis skyrius jį gali patenkinti ir tuomet užprotestuotas prekių ženklas pripažįstamas negaliojančiu, arba protestą atmesti ir registraciją palikti galiojančia.
Vėlesnius ginčus dėl prekių ženklų registracijos nagrinėja Vilniaus apygardos teismas.

Lietuvos pareiškėjai paraiškas Valstybiniam patentų biurui gali paduoti patys arba pasinaudoti patentinio patikėtinio paslaugomis. Užsienio valstybių pareiškėjai privalo paraiškas patentų biurui paduoti tik per patentinį patikėtinį. Patentinis patikėtinis visuomet seka patentų biuro oficialią informaciją, skelbiamas paraiškas ir informuoja aptarnaujamus pareiškėjus apie publikuojamas paraiškas, aptaria būtinybę užprotestuoti vėlesnius ženklus, seka, kada reikia pratęsti prekių ženklų galiojimą ir t. t.

Už patentų biuro atliekamus veiksmus yra mokami mokesčiai į valstybės biudžetą, kurie reglamentuojami specialiu įstatymu.

Dabar galiojantys oficialūs mokesčiai už prekių ženklo registraciją, mokami į valstybės biudžetą:

 • mokestis už paraiškos padavimą (ženklas registruojamas vienoje klasėje) – 240 Lt;
 • mokestis už kiekvieną papildomą klasę (paduodant paraišką) – po 120 Lt;
 • liudijimo išdavimas – 240 Lt;
 • liudijimo galiojimo pratęsimas (su viena klase) – 240 Lt, už kiekvieną papildomą klasę – po 120 Lt;
 • išrašas iš registro – 120 Lt;
 • protesto padavimas – 320 Lt.

Prekių ženklai, kurie registruojami pagal nacionalinius prekių ženklų įstatymus, galioja tik tos valstybės, kurioje yra registruoti, teritorijoje. Todėl pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą registruoti prekių ženklai galioja tik Lietuvos teritorijoje.

Kad prekių ženklo teisinė apsauga galiotų ir kitose valstybėse, reikia jį registruoti kiekvienoje valstybėje atskirai arba pasinaudoti tarptautiniais registracijos keliais, kuriuos aptarsime kituose žurnalo numeriuose.

Registruota patentinė patikėtinė dr. Nijolė Viktorija Mickevičienė
Žurnalo „Restoranų verslas“ Nr. 2/2008 (24) informacija
Iliustracijoje – Lietuvos patentų biuro išduoto prekių ženklo liudijimo viršelis 

Paskelbk savo straipsnį

Rašyti komentarą

Pasiūlyk restoraną