Atsakomybė

Vartotojai turi teisę www.meniu.lt svetainėje, komentaruose ir skelbimuose skelbti savo turimą informaciją ir nuomonę. Portalo Meniu.lt administracija objektyvių ir atitinkančių komentuojamą objektą komentarų ir skelbimų neredaguoja ir už juos neatsako, tačiau vadovaudamasi LR įstatymais ir žurnalistikos etika netinkamus komentarus ir skelbimus šalins ir, esant aplinkybėms, komentuojančių/besiskelbiančių asmenų/subjektų duomenis perduos atsakingoms institucijoms.

Už paskelbtos informacijos turinį atsako informaciją paskelbęs asmuo:

Meniu.lt administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šalins tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, vulgarūs, šmeižiantys, įžeidinėjantys privačius ir viešus asmenis, pasirašyti kito asmens vardu, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip pažeidžia įstatymus.

Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Įstatymas numato keturių rūšių bausmes. Pažeidėjas gali gauti piniginę baudą, taip pat net gali būti apribota jo laisvė.

Meniu.lt bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir jų prašymu suteiks duomenis apie skaitytoją, paskelbusį įstatymus pažeidžiantį komentarą.

<...> Civilinio kodekso 2.24 str. 5 d.: 5. Visuomenės informavimo priemonė, paskleidusi asmens reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis, privalo atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą tik tais atvejais, kai ji žinojo ar turėjo žinoti, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, taip pat kai tuos duomenis paskelbė jos darbuotojai ar duomenys paskleisti anonimiškai, o visuomenės informavimo priemonė atsisako nurodyti tuos duomenis pateikusį asmenį. Visais kitais atvejais turtinę ir neturtinę žalą privalo atlyginti duomenis paskleidęs asmuo ir jo veikla.<...>

Informuokite apie komentarus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir atitinka šią visuomenės informavimo priemonėse draudžiamą skelbti informaciją, kurioje:
1) raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
2) skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
3) kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
4) platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
5) propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

Taip pat:
1. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.
2. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui.

Visa informacija, kuri yra autorių teisių objektas, gali būti platinama tik turint autoriaus sutikimą. Visais klausimais dėl Meniu.lt medžiagos autorinių teisių ar šios medžiagos panaudojimo kreipkitės el. paštu info@meniu.lt.

UAB „MENIU“ neatsako už pateikiamos informacijos turinį, naujumą, tikslumą ar padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.meniu.lt pateikta informacija.

UAB „MENIU“ pasilieka sau teisę redaguoti, keisti ar šalinti informaciją, skelbiamą Meniu.lt svetainėje.

Meniu.lt svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius. UAB „MENIU“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Lietuvos Respublikos informavimo įstatymas>>